Lubiatowo


Regulamin portali w sieci nadmorskiechoczewo.pl
i portali powiązanych


Ostatnia aktualizacja regulaminu: 28.09.2017r.Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego nadmorskiechoczewo.pl.

W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkownika.


Definicje:


 1. Serwis - portal internetowy nadmorskiechoczewo.pl oraz powiązane portale wymienione na głównej stronie pod adresem www.nadmorskiechoczewo.pl

 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis

 3. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który zarejestrował i aktywował w Serwisie Konto Użytkownika

 4. Administrator - właściciel serwisu nadmorskiechoczewo.pl

 5. Moderator - osoba występujące w imieniu Administratora, która dba o funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników.

 6. Konto Użytkownika – zbiór danych identyfikujących Zarejestrowanego Użytkownika, zawierający informacje o nim, jego Ogłoszeniach i Banerach.

 7. Panel Użytkownika - miejsce w Serwisie, w którym każdy Zarejestrowany Użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane, tworzyć i modyfikować Ogłoszenia oraz Banery.

 8. Ogłoszenie – treść zawierająca tekst lub tekst i zdjęcia lub filmy, stworzona przez Użytkownika poprzez Panel Klienta, wyświetlana w Serwisie.

 9. Pakiet – zestaw właściwości Ogłoszenia określający sposób jego wyświetlania w Serwisie oraz zbiór dodatkowych usług dodanych do Ogłoszenia.

 10. Baner – zdjęcie z krótkim opisem tekstowym, stworzone przez Użytkownika poprzez Panel Klienta i wyświetlane w Serwisie.

 11. Punkty Pozycjonujące – punkty kupowane w Panelu Użytkownika, przydzielane na rok dla Ogłoszeń i zwiększające ich pozycje w Serwisie.Postanowienia ogólne:


 1. Serwis służy do reklamowania usług oraz do promowania turystyki w danym regionie.

 2. Regulamin stanowi umowę zawieraną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przesłanych przez formularze w Serwisie, poprzez e-mail lub podanych telefonicznie na potrzeby funkcjonowanie Serwisu.

 4. Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu i że nie zostaną one udostępnione podmiotom postronnym (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).

 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania, zarówno w procesie rejestracji, jak i w każdym czasie korzystania z Serwisu, informacji prawdziwych i rzetelnych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych podanych danych może skutkować usunięciem Konta Użytkownika oraz całkowitym zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Serwisu.
Korzystanie z usług serwisu:


 1. Przeglądanie Serwisu dostępne jest bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników.

 2. Założenie oraz utrzymanie Konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.

 3. Aby zarejestrować Konto Użytkownika Serwisu należy wypełnić bezpłatny formularz na stronie www.nadmorskiechoczewo.pl/panel/ oraz aktywować je poprzez link otrzymany w e-mailu zwrotnym.

 4. Nieaktywowane Konta mogą zostać usunięte przez Moderatora po 72 godzinach od ich rejestracji.

 5. Umieszczenie oraz utrzymanie Ogłoszenia w Serwisie w pakiecie darmowym jest bezpłatne.

 6. Aktualność Ogłoszeń w pakietach darmowych będzie weryfikowana poprzez konieczność regularnego potwierdzania w Panelu Użytkownika. Zarejestrowani Użytkownicy będą z wyprzedzeniem otrzymywać na adres e-mail informację z Serwisu o konieczności potwierdzenia aktualności ich Ogłoszenia.

 7. Zarejestrowany Użytkownik może skorzystać z usług płatnych dostępnych w Panelu Klienta po uprzednim doładowaniu swojego Konta.

 8. Umieszczenie oraz utrzymanie Ogłoszenia w Serwisie w pakiecie innym niż darmowy jest płatne z góry za rozpoczęcie wybranego okresu wg aktualnego Cennika widocznego w podsumowaniu zamówienia.

 9. Po upłynięciu okresu na jaki Ogłoszenie zostało wykupione zamienione zostaje ono automatycznie na pakiet darmowy.

 10. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili przedłużyć okres ważności Ogłoszenia w pakiecie innym niż darmowy, poprzez opłacenie rozpoczęcia kolejnego okresu w Panelu Użytkownika.

 11. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zmienić pakiet darmowy Ogłoszenia na dowolny, dostępny inny pakiet poprzez jego wybór i opłacenie w Panelu Użytkownika.

 12. Zmiana przez Zarejestrowanego Użytkownika pakietu innego niż darmowy powoduje przerwanie okresu publikacji Ogłoszenia w dotychczasowym pakiecie i rozpoczęcie nowego okresu publikacji Ogłoszenia w nowym pakiecie począwszy od dnia zmiany. Zarejestrowanemu Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany do końca okres publikacji Ogłoszenia w zmienianym pakiecie.

 13. Zarejestrowany Użytkownik może utworzyć w Panelu Użytkownika Baner i wykupić jego wyświetlanie na wybrany okres zgodnie z cennikiem widocznym w Panelu Użytkownika.

 14. Zarejestrowany Użytkownik może wykupić w Panelu Użytkownika Punkty Pozycjonujące dla swojego Ogłoszenia będącego w pakiecie który pozwala na przydzielanie Punktów Pozycjonujących.

 15. Zarejestrowany Użytkownik oświadcza, że akceptuje iż publikacja Ogłoszeń, działanie Punktów Pozycjonujących oraz wyświetlanie Banerów lub rezerwacja okresu ich wyświetlania następuje natychmiast po dokonaniu płatności w związku z czym nie przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od ich zakupu.

 16. Konto Użytkownika Serwisu może utworzyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu dopełni procedurę rejestracji w Serwisie, zakończoną skutecznym założeniem Konta.

 17. Wszelkie płatne usługi dostępne w Serwisie przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 18. Dokonując rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, informacji handlowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych, jak również jego partnerów handlowych. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na przesyłanie informacji handlowej.

 19. Użytkownik może zlecić Administratorowi pobranie niezbędnych danych do stworzenia reklamy (opis obiektu oraz zdjęcia obiektu) ze strony internetowej swojego obiektu turystycznego. Użytkownik w takim przypadku ma obowiązek udzielenia prawdziwej odpowiedzi Administratorowi dotyczącej własności praw autorskich materiałów umieszczonych na stronie internetowej Użytkownika. W przypadku podania nieprawdziwych informacji dotyczących własności praw autorskich materiałów Użytkownik sam będzie odpowiadał za ewentualne naruszenie praw autorskich i opłaci wszelkie ewentualne roszczenia ze strony właściciela praw autorskich wobec Administratora.

 20. Podczas okresu wyświetlania w Serwisie reklamy, Użytkownik może zmieniać bezpłatnie dane zawarte w swojej reklamie w Serwisie poprzez panel Użytkownika.

 21. Administrator za wszystkie wykupione i opłacone przez Zarejestrowanego Użytkownika usługi wystawia faktury VAT drogą elektroniczną na podany w Panelu Użytkownika adres e-mail.

 22. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w Serwisie ogłoszeń.

 23. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

 24. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 25. Wszelkie informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników muszą być prawdziwe, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd, nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem oraz naruszać innych zasad określonych w Regulaminie. Informacje powinny być aktualizowane w miarę potrzeby. Informacje muszą być aktualizowane w przypadku istotnych zmian, takich jak np. czasowa przerwa w prowadzonej działalności.

 26. Administrator świadomie nie udostępni Loginu i Hasła osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.

 27. Użytkownik, zamieszczając fotografię w Serwisie oświadcza, że:

  1. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i publiczne udostępnienie przez niego zdjęcia w ten sposób;

  2. fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich;

  3. fotografia przedstawia obiekt lub atrakcję turystyczną, opisaną przez Użytkownika;

  4. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie fotografii, publiczną prezentację w celu udostępniania fotografii w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów, w celu promocji korzystania z Serwisu.

  5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.

 28. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii i innych materiałów z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.

 29. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 30. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

  1. prowadzenie przez użytkownika działalności reklamowej lub promocyjnej wykraczającej poza informowanie związane z kategorią której dotyczy Ogłoszenie

  2. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;

  3. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;

  4. umieszczanie w Serwisie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;

  5. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, w tym materiałów wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób;

  6. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;

  7. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika;

 31. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć Konto lub materiały umieszczone w Serwisie, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.


Reklamacje:


 1. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do rezygnacji z utrzymania Ogłoszenia lub Baneru w Serwisie bez podawania przyczyn. W tym przypadku powinien usunąć swoje Ogłoszenie lub Baner poprzez Panel Użytkownika.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą pisemną na adres: AGinternet, Władysławowo ul. Abrahama 15/10 lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@aginternet.pl

 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji. Przed upływem tego terminu Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora o statusie jego reklamacji (telefonicznie lub pisemnie).

 4. Wniesienie opłaty za doładowanie środków na Koncie Użytkownika oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Opłata ta nie podlega zwrotowi.Postanowienia Końcowe


 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu

 2. Zarejestrowani Użytkownicy będą informowani o zmianach w Regulaminie drogą mailową z 14-dniowym wyprzedzeniem, o ile zmiana W regulaminie nie musi być wprowadzona szybciej w wyniku zmiany obowiązującego prawa lub nakazu organu państwowego.

 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie.

 4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Zarejestrowany Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta Użytkownika.

 5. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Moderatora pod adres e-mail kontakt@aginternet.pl lub pocztą tradycyjną na adres AGinternet, ul. Abrahama 15/10 84-120 Władysławowo